Lukasz Pietraszkiewicz

Moja Wizytówka 
 

O Mnie

Lukasz Pietraszkiewicz - urodził się w 1981 roku w Sokółce, gdzie przez dzieciństwo i okres dojrzewania zmagał się ze środowiskiem przepełnionym dyskryminacją i patologiami. Od najmłodszych lat musiał walczyć o swoją pozycję mocniej niż jego rówieśnicy. Po ukończeniu liceum wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka do dziś. Niezwykle kreatywny, pewny siebie i swoich wyborów, oddany rodzinie i przyjaciołom, wieczny marzyciel, a z zamiłowania podróżnik. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Jako 36-latek dostał się do brytyjskiej edycji Top Model. Zdobył nagrodę publiczności, podbijając serca Brytyjczyków. Ukończył maraton londyński i pokonał pieszo szlak Świętego Jakuba. Od kilku lat jest choreografem konkursów na najpiękniejszą Polkę i Polaka w Wielkiej Brytanii. Pewnego dnia po wypadku samochodowym zdiagnozowano u niego raka kości. Po kilku miesiącach okazało się, że diagnoza została błędnie postawiona i jest to jednak niegroźne dla życia schorzenie. Trudno uwierzyć, że to właśnie w tamtym momencie jego życia powstała ta piękna i dramatyczna historia, która okazała się terapią i ukojeniem dla autora. „Świat się pomylił…” to książka, która przemawia nie tylko do rozumu, ale także do ludzkich serc. Ta książka – podobnie jak i życie każdego z nas – musi mieć swoje tajemnice.
 
 

Dorobek literacki

Świat się pomylił... Po uko­ńcze­niu liceum Alex, chło­pak z małej miej­sco­wo­ści, sta­wia­jąc wszystko na jedna kar­tę, posta­na­wia wyje­chać z kraju. Pra­cu­jąc w pubie w Lon­dy­nie poznaje Syl­wię i Mikiego. Zna­jo­mo­ść ta odkryje przed Ale­xem nowe, dotąd nie­znane nawet jemu samemu obli­cze. Na szcze­̨ście jego ży­ciowo doświad­czona przy­ja­cio­́łka Laila, stara się napro­wa­dzać go na wła­ściwy tor. Laila wyznaje jed­nak, że zanim wyszła za maż była w zwia­̨zku z Syl­wia, kto­́ra pro­wa­dziła podwo­́jne ży­cie. Czy będzie więc w sta­nie uchro­nić Alexa przed nie­unik­nio­nym opa­rze­niem ktoś, kto sam spa­lał się w pło­mie­niach zaka­za­nego poża­̨da­nia? Miki jest gejem. Od wielu lat przy­ja­źni się z Syl­wia, ale rów­nież jest dobrze znany Laili, nie do końca z tej naj­lep­szej strony. Od pierw­szego spo­tka­nia z Ale­xem, zarzuca na niego swoje sidła, co począt­kowo napawa go obrzy­dze­niem. Bo prze­cież jak praw­dziwy mężczy­zna może zako­chać się w dru­gim mężczy­źnie? Alex, Laila, Miki i Syl­wia indy­wi­du­al­nie znaj­du­ją w sobie odwa­gę w poszu­ki­wa­niu prawdy. A razem maja nie­sa­mo­wita histo­rię do opo­wie­dze­nia, kto­́ra prze­ży­jesz razem z nimi.

Mimo wszystko... 

Julia – młoda psy­cho­lożka, do cna roz­cza­ro­wana mono­to­nią pro­ble­mów, z któ­rymi przy­cho­dzi jej się zma­gać w trak­cie tera­pii z licz­nymi pacjen­tami, na nowo roz­bu­dza w sobie miłość do wyko­ny­wa­nego zawodu. A to wszystko za sprawą na pozór prze­wi­dy­wal­nego Alexa. Z bie­giem czasu uzmy­sła­wia sobie jed­nak, że nie mogła bar­dziej się pomy­lić. Jakimi frag­men­tami swo­jego zawi­łego życia potra­fił ją zadzi­wić?

Kru­chość chwil, nie­prze­my­ślane decy­zje, podą­ża­nie za gło­sem serca i nie­moż­ność doko­ny­wa­nia trud­nych wybo­rów to tylko namiastka świata, w któ­rym przy­szło żyć Ale­xowi. Jaką osta­teczną cenę przyj­dzie mu zapła­cić za jego wyobra­że­nie o wol­no­ści?


Po uda­nym debiu­cie, który oka­zał się być best­sel­le­rem na wyspach i za oce­anem, oraz na liczne prośby Czy­tel­ni­ków posta­no­wi­łem stwo­rzyć kon­ty­nu­ację powie­ści „Świat się pomy­lił…”. Ponowne zatra­ce­nie się w świe­cie moich boha­te­rów dało mi swo­istą odskocz­nię od codzien­no­ści. Wejdź­cie do nie­oczy­wi­stego świata, który w ułamku sekundy prze­wraca ich życie do góry nogami. Wie­rzę, że: Mimo wszystko... warto zagłę­bić się na nowo w ich rze­czy­wi­stość, która pobu­dzi Waszą wyobraź­nię do prze­my­śleń.