Dzisiaj jest: 22.3.2023, imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny
Kontakt: (+48) 735 707 000 pisarzepolscy@gmail.com

Regulamin


REGULAMIN PORTALU
PISARZE POLSCY pl


 

Portal powstał z potrzeby pomocy innym:
Pisarzom, Poetom, Recenzentom, Blogerom, Influenserom, Wydawcom oraz innym osobom i podmiotom współpracującym z Portalem w promowaniu siebie, swojej twórczości oraz swoich usług.
Drugim ważnym przesłaniem nam towarzyszącym jest promowanie czytelnictwa i literatury
w szerokim tego słowa znaczeniu

 

1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

1) Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Firmę: Symbolics Domains Ltd na rzecz Użytkowników polegający na umożliwieniu zamieszczania Tekstów, Ofert sprzedaży oraz usług jak i Reklam zarówno osobom indywidualnym jak i innym podmiotom gospodarczym na stronie internetowej działającej pod głównym adresem www.pisarzepolscy.pl zwanej dalej Portalem.
2) Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Portalu
Pisarzepolscy.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem - wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową lub za pomocą odpowiedniej aplikacji.

2.
DEFINICJE.

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
Wydawca - Firma Symbolics Domains Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii pod adresem: 31 Rutland Street, Mansfield, NG184AP, United Kingdom.
Firma została zarejestrowana w Companies House /UK/ pod numerem 11189774, z którą Użytkownik może kontaktować się przy pomocy poczty e-mail: symbolicsdomains@gmail.com
Portal
Pisarzepolscy.pl prowadzony jest przez Wydawcę w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, Ofert, jak i Reklam osobom fizycznym, Firmom oraz innym podmiotom gospodarczych lub użyteczności publicznej czy Stowarzyszeniom.
Portal dostępny w domenach internetowych wskazanych w pkt. 1 ust.1 Regulaminu, a także w ramach innych Portali internetowych zarówno własnych, jak i prowadzonych przez partnerów współpracujących z Portalem.
Ogłoszenie - Sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące kupna, sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy) sprzedaży, wymiany: książek lub usługi - zamieszczane na stronie Portalu na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

Towar – książka lub inna publikacja,
Punkty Promocyjne- Punkty dodawane przez Administratora Portalu do Konta Użytkownika w ramach wykupienia Pakietu Ogłoszeń z oferty Portalu lub prowadzonej kampanii promocyjnej. Użytkownik używa ich przy dodawaniu Ogłoszeń oraz ich Promowaniu.
Reklama - Zdjęcie lub inna grafika/film, a także treść tekstowa służąca reklamie i promocji przeznaczona do emisji na stronach Portalu w wyznaczonych przez Administratora Portalu miejscach.
Użytkownik - Osoba fizyczna lub podmiot, która utworzyła Konto poprzez właściwą Rejestrację lub aktywowała Ogłoszenie/Ofertę.
Konto - Przydzielone konto danemu Użytkownikowi, identyfikowane za pomocą loginy i adresu e-mail, zabezpieczone hasłem indywidualnym dla każdego Użytkownika.
Jest to część Portalu za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach oferty otrzymując dostęp do dodatkowych funkcji określonych w pkt 5 ust. 3 Regulaminu.
Limit - Dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń przewidziana dla danej kategorii Ogłoszenia po przekroczeniu której konieczne jest wykupienie Pakietu w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia na Portalu. Limity dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 4
Pakiet Ogłoszeń - Zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika po przekroczeniu Limitu darmowych Ogłoszeń lub wykupienie większej ilości Ogłoszeń w postaci punktów) po promocyjnej cenie.
Pakiet Promowań - Zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń takich jak:

Podbijanie, Wyróżnianie, Premium, Premium Plus.
Rodzaje Pakietów Promowań, zasady ich zakupu i korzystania zostały określone w załączniku nr 2.
Regulamin - Niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług i korzystania z Portalu.
Rejestracja - procedura zakładania Konta Użytkownika.
Cennik - Zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Portalu określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu – dostępne bezpośrednio w „stopce” Portalu pod zakładką „Cenniki”.

3.
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

1)Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu.
2)Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji lub czynności, której Ogłoszenie dotyczy.
3)Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu.
Wraz z Ogłoszeniem na stronie Portalu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail: pisarzepolscy@gmail.com  przypisany do Ogłoszenia lub kontakt z ogłoszeniodawcą.
4)Ogłoszenie zamieszcza Użytkownik osobiście lub korzysta z usług (pomocy) Portalu pod adresem e-mail. pisarzepolscy@gmail.com
5)Jedno Ogłoszenie określa (pola obowiązkowe do wypełnienia oznaczone w Serwisie są znakiem: „*”):
a)Kategorię ogłoszenia (jako gatunek literacki),
b)Typ ogłoszenia,
c)Tytuł ogłoszenia (często jest to tytuł książki),

d)Inne cechy takie jak: Autor, Wydawnictwo, data wydania, rodzaj okładki, ilość stron, itp.
e)Data, do której ogłoszenie jest wyświetlane,
f)Osoba / Firma,
g)E-mail,
h)Województwo,
i)Powiat-Region,
j)Kod zabezpieczający (dla użytkowników niezarejestrowanych),
k)Zapoznanie się i akceptację (potwierdzenie tego faktu) niniejszego Regulaminu.
6)Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Usługi lub Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników w szczególności co do właściwości Towaru takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.
7)Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Towar jest określony jako komplet/pakiet czy jest to egzemplarz pojedynczy oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu/pakietu czy pojedynczego egzemplarza.
Możliwe jest jednak dodanie w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Towaru w różnych innych pakietach.
8)Ogłoszenie może być zamieszczone w języku polskim po spełnieniu zasad określonych w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
9)W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach lub grafice np. okładki) Adres e-mail, numer telefonu lub linki do zakupu w innych miejscach mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia.
10)Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.
11)Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru, którego dystrybucja oraz rozpowszechnianie jest prawnie zabronione.
12)Niedozwolone jest zamieszczanie ofert sprzedaży towarów, które nie są naszą własnością,
13)Ilość darmowych Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Portal.
Limity darmowych Ogłoszeń/Ofert dla jednego Użytkownika określa załącznik nr 4;
14)Z zastrzeżeniem pkt. 8 publikacja Ogłoszeń oraz Ofert na Portalu zamieszczanych w kategorii z działu „KSIĘGARNIA PISARZA” w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna (np. pierwsze). Zamiar publikacji większej ilości Ogłoszeń lub Ofert niż określa Limit oznacza dokonania opłaty za każde kolejne ogłoszenie ponad Limit lub obowiązek wykupienia przez Użytkownika Pakietu Ogłoszeń/Ofert.
15)Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz informację o konieczności dokonania opłaty.
16)Ogłoszenia zamieszczane w dziale „KSIĘGARNIA PISARZA” nie podlega opłacie dla zarejestrowanych Użytkowników.
17)Ogłoszenia zamieszczane w dziale „RABATY” nie podlega opłacie dla zarejestrowanych Użytkowników.
18)Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia lub publikowaną grafikę) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich w tym praw autorskich.
19)Administrator Portalu chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
20)Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora Portalu i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Firmy Symbolics Domains Ltd.
21)Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Portalu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem.
22)Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu w tym charakterystycznych elementów grafiki w tym Loga bez zgody Operatora.

4.
ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ BEZ DOKONANIA REJESTRACJI

(UTWORZENIA KONTA).
(punkt uchylony do odwołania)

1)Zamieszczenie Ogłoszenia na Portalu wymaga:
a)Użycia przycisku „Dodaj Darmowe Ogłoszenie” dostępnego na stronie www.polporto.pl a następnie - po zapoznaniu się z treścią - dokonania wyboru: „Dodaj ogłoszenie bez rejestracji”
b)wypełnienia formularza w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych, jako obowiązkowe oznaczonych „*”) w tym zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację, a następnie zatwierdzenie przyciskiem „Dodaj”,
c)następnie:
- oczekiwanie na dokonanie aktywacji Ogłoszenia przez Administratora Portalu (w zależności od ustawień Operatora) lub
- aktywacje Ogłoszenia bezpłatnego poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika.
2)Emisja Ogłoszenia na Portalu rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa taką ilość dni, jaką zadeklaruje Użytkownik w wypełnionym wcześniej formularzu.
3)Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Portalu.
4)W okresie emisji Ogłoszenia niezarejestrowany Użytkownik nie może edytować, zmieniać parametrów swojego ogłoszenia ani zakończyć go przed czasem.. Aby tego dokonać winien zwrócić się do Operatora na adres e-mail: pisarzepolscy@gmail.com  z prośbą o dokonanie takiej czynności przez Administratora Portalu.
5)Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
6)Po upływie zadeklarowanego wcześniej czasu emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Serwisu.
7)W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia tylko Użytkownik zarejestrowany może skorzystać z dodatkowej płatnej usługi tzw. Podbijania Ogłoszenia lub jego Wyróżnienia czy Promowania. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku nr 2 do Regulaminu.

5.
ZAMIESZCZANIE OFERT PO DOKONANIU REJESTRACJI UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1)Zamieszczenie Oferty wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
2)W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Administratora służąca do aktywacji Oferty oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
3)Utworzenie Konta obok aktywacji Oferty zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ofert (np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami otrzymując dostęp do dodatkowych funkcji:
- możliwość dodania większej ilości zdjęć (8 szt.) do ogłoszenia,
- natychmiastowe dodawanie Oferty bez konieczności oczekiwania na potwierdzenie,
- schowek na interesujące Oferty,
- jednorazowa akceptacja regulaminu,
- promocje dla użytkowników (jeśli Administrator tak postanowi),
- autouzupełnianie danych adresowych,
- możliwość Podbijania Oferty,
- możliwość Wyróżniania Oferty,
- możliwość Promowania Oferty,
- możliwość korzystania z Pakietu Ofert po wcześniejszym ich wykupieniu w postaci punktów promocyjnych dodanych Użytkownikowi.
4)Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Portalu.
Po dokonaniu powyższych czynności Administrator/system na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
5)Aktywacja Oferty płatnej odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew bankowy na konto bankowe (wskazane w pkt. 14) lub przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez: DotPay Sp. z o.o.

Dane rejestrowe i kontaktowe: Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
6)Utworzenie Konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminie potwierdzone podczas rejestracji.
7)W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Portalu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
8)Użytkownik lub podmiot gospodarczy może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta na Portalu.
9)Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta, jak i zamieszczenia Oferty.
10)Świadczenie usług przez Wydawcę w ramach Konta na Portalu ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Wydawcą (w przypadku opcji płatnej) będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej Portalu
11)Świadczenie usług przez Wydawcę w ramach publikacji Oferty na Portalu dla Użytkownika posiadającego Konto ma charakter terminowy i trwa przez okres 7, 14, 30, 60 lub 90 dni, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Oferty i tym samym rozwiązać umowę z Wydawcą (w przypadku opcji płatnej) poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pisarzepolscy@gmail.com z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 13.
12)Użytkownik (zarejestrowany na Portalu) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 13.
13)Odstąpienie od umowy, jeżeli emisja Oferty lub Reklamy tj. świadczenie usługi zostało rozpoczęte i jest realizowane nie zobowiązuje Wydawcy do zwrotu opłaty za usługę.
14) Nr konta bankowego Portalu do dokonywania płatnosci za usługi płatne:
Bank PEKAO S.A. (wcześniej IdeaBank)
39 1950 0001 2006 0100 7402 0003.
Przy dokonywania płatności tradycyjna formą należy wpisać rodzaj usługi oraz oznaczenie: www.pisarzepolscy.pl

6.
WYSTAWIANIE PRODUKTÓW

1)Zamieszczenie Produktów w „KSIĘGARNIA PISARZA” wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
2)W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Administratora służąca do aktywacji Oferty oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
3) Podczas wystawiania Produktu należy określić czy Produkt można zakupić w Serwisie czy w sklepie (wstawiając link do sklepu) lub np. na Allegro. Jeśli wybierzemy opcje w Sklepie to klient zainteresowany Produktem zostanie przekierowany do właściwego sklepu i tam dokona transakcji zakupu.

7.
RODZAJE OFERT

1)Na Portalu można zamieścić 4 rodzaje Ofert klasyfikowanych pod względem emisji i pozycjonowania na Stronie Portalu:
a)Oferta/ogłoszenie/produkt jako zwykłe – darmowe do wysokości Limitu wskazanego  w załączniku nr 4,
b)Oferta/ogłoszenie/produkt Wyróżniony – płatne, określa załącznik nr 2,
c)Oferta/ogłoszenie/produkt Premium – płatne, określa załącznik nr 2 ,
d)Oferta/ogłoszenie/produkt Premium Plus – płatne, określa załącznik nr 2 ,
2)Cennik płatnych ofert określa osobny załącznik nr 3
3)Administrator w trybie Promocji zastrzega sobie możliwość okresowego wyłączania dokonywania opłat za poszczególne rodzaje Ofert.
4)Wyłączenie opcji dokonywania opłat przez Administratora nie zmienia warunków
Korzystania z Ofert już emitowanych oraz wykupionych wcześniej usługach.

8.
PAKIETY OGŁOSZEŃ

1)Na Portalu można korzystać z wykupionych wcześniej Pakietów Ofert po promocyjnych cenach.
2)Pakiet Ofert jest to odpowiednia ilość punktów przypisana Użytkownikowi do wykorzystania przy zamieszczaniu Ofert lub dokonywaniu Wyróżnień. Przy czym 1 pkt jest równoznaczny z jedną Ofertą lub jednym Wyróżnieniem (w tym Premium Plus oraz Top Oferty).
3)Pakiety Ofert (punkty) są dopisywane Użytkownikowi na określony okres czasu.
4)Punkty nie wykorzystane w ramach danego Pakietu w określonym przedziale czasowym nie są kumulowane, a opłata za ich wykupienie nie jest zwracana.
5)Rodzaje Pakietów Ofert (w przeliczeniu na punkty), zasady ich zakupu, jak i korzystania z Ofert w ramach danego Pakietu określone zostały w załączniku nr 2.

9.
REKLAMA NA PORTALU

1)Portal przykmuje zlecenia na wyświetlanie reklam reklamodawców w formie grafiki, która jest osadzona w miejscach do tego przeznaczonych w odpowiedniej wielkości (rozdzielczości/formacie) na określony czas emisji.
Ponadto oferujemy krótkie informacje promujące w formie reklamy-tekstowej.
Szczegóły
https://pisarzepolscy.pl/strona/add-text-ad
Jest to usługa odpłatna dokonywana na wskazane konto bankowe (ust.8 pkt. 14) lub przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez: DotPay Sp. z o.o.
Cennik reklam znajduje się w załaczniku oraz w stopce portalu.

10.
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1)Administrator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ofert na  Portalu Pisarzepolscy.pl nie ingerując w formę i ich treść z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
2)Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ofert z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
3)Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ofertą.
4)Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
5)Portal nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami, przetargami lub ofertami.
6)Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Oferty w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Oferty dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Administratora stosownych działań nie wykluczając usunięcia Oferty lub blokady/usunięcia Konta.
7)Wydawca ma prawo do usunięcia Oferty, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa w szczególności, gdy zawiera treści:
a)powszechnie uznane za obraźliwe,
b)noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
c)naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
d)szkodzące dobremu imieniu lub renomie Wydawcy lub jego partnerów,
e)wprowadzające w błąd.
8)Wydawca nie odpowiada za:
a)brak zainteresowania przedmiotem Oferty,
b)realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Oferty,
c)działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
d)składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
e)Administrator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Oferty lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Portalu. Podobnie w przypadku, w którym treść Oferty negatywnie wpływa na dobre imię Wydawcy lub w inny sposób szkodzi Wydawcy.
9)W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Portalu wymaga dodatkowej weryfikacji danych lub w przypadku powzięcia przez Wydawcę uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę Wydawca może uzależnić korzystanie z Portalu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości.
Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Wydawca zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

11.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wydawcę usługi w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
2.Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pisarzepolscy@gmail.com .
3.Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Oferty, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Oferty, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie na adres e-mail przypisany do Konta.
5.Wydawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta.

12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin dostępny jest na Portalu w „stopce” strony w zakładce „Regulaminy”
2.O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu.
Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Portalu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje (wznowienia usługi) możliwe są na warunkach bieżących.
3.O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
4.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
5.Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed innymi ustawowymi podmiotami takimi jak: UOKiK.
Informacje o sposobie dostępu do w/w. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 
REDAKTOR DZIAŁU O LITERATURZE
"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."
                                   /przysłowie chińskie/
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.