Dzisiaj jest: 19.6.2024, imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Kontakt: (+48) 735 707 000 pisarzepolscy@gmail.com

Regulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSÓW
organizowanych przez portal
Pisarze Polscy


 
§ 1.
WSTĘP
1. Niniejszy regulamin konkursów zwany dalej jako „Regulamin” określa warunki uczestnictwa i prowadzenia konkursu.
2. Organizatorem konkursu dalej również jako „Konkurs” – jest Zespół Redakcyjny portalu www.pisarzepolscy.pl
3. Fundatorem nagrody jest wydawca portalu, Redakcja, autor lub sponsor zewnętrzny.
4. Konkurs trwa w okresach określonych przez Organizatora dla danego Konkursu.
5. Do konkursu można dołączyć w każdym momencie jego trwania, aż do dnia jego zakończenia.
6. Z udziału w konkursie wyłączeni są osoby tworzące portal www.pisarzepolscy.pl
 
§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna zwana dalej „Uczestnikiem”, która:
  1. odpowie w terminie na pytanie konkursowe lub wykona zadanie konkursowe zamieszczone na portalu www.pisarzepolscy.pl. Odpowiedzi i zadania będą honorowane wyłącznie po nadesłaniu za pomocą specjalnego „formularza” zamieszczonego na stronie głównej portalu lub w wyznaczonym miejscu przez Organizatora.
  2. polubi profil Pisarze Polscy na FB oraz na Instagramie.
  3. przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz akceptuje Politykę prywatności prowadzoną przez portal - organizatora konkursu.
2. Każdy Uczestnik Konkursu w trakcie jego trwania może wziąć w nim udział tylko raz. Nie dotyczy przypadku, gdy konkurs trwa cyklicznie i przez dłuższy okres czasu i za prawidłowe odpowiedzi przyznawane są punkty, a zwycięzcą zostaje osoba, która zgromadzi największą ich ilość.
3. Za chwilę przystąpienia do Konkursu uznaje się moment zaakceptowania przez Organizatora nadesłanej odpowiedzi.
4. Odpowiedzi, które wpłyną do Organizatora po terminie określonym, jako zakończenie konkursu nie będą brały udziału w wyłonieniu zwycięzcy.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 3.
TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY
1. Zwycięzca zostaje wyłoniony na podstawie oceny odpowiedzi udzielonych na pytanie konkursowe lub stopnia wykonania zadania konkursowego. Największe szanse na zwycięstwo posiadają odpowiedzi charakteryzujące się kreatywnością, wyróżniające się zakresem wiedzy z dziedziny literatury lub bezbłędnym wykonaniem zadania konkursowego. Zwycięzcą konkursy może zostać osoba, która uzyska największą ilość punktów za prawidłowe odpowiedzi.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową, a informacja zostanie wyświetlona na stronie portalu oraz w mediach społecznościowych.
3. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje wyłącznie Organizator.
 
§ 4.
NAGRODA
1. W konkursie ogłoszenie zwycięzcy następuje w terminie wskazanym przez Organizatora. Z reguły jest to termin max. 7 dni od momentu zakończenia konkursu.
2. W konkursie wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. W szczególnych przypadkach można rozszerzyć liczbę zwycięzców.
3. Nagrodami dla zwycięzców w Konkursach są głównie egzemplarze książek, których nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny. Mogą również być przyznawane nagrody dodatkowe określone przez Organizatora.
4. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej niezwłocznie po jego wyłonieniu.
W celu odbioru nagrody zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni nadesłać w wiadomości email do Organizatora konkursglosowanie@gmail.com dane niezbędne do wysyłki książki (imię, nazwisko, adres, numer telefonu).
5. Książki zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej/PP/Paczkomat na adres podany przez laureatów wyłącznie na terytorium Polski.
§ 5.
REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres Organizatora: konkursglosowanie@gmail.com
2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator mailowo, zwrotnie powiadomi Uczestnika Konkursu.
3. Decyzje Organizatora są ostateczne.
4. Nagrodzony Uczestnik Konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora wydania nagrody, jeżeli upłynęło 30 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wygranej.
§ 6.
DANE OSOBOWE
1. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Administratorem danych jest Organizator.
2. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie na portalu oraz w sieciach społecznościowych jego imienia oraz miejscowości, w której zamieszkuje.
Za zgodą użytkownika informacja ta może być rozszerzona o nazwisko zwycięzcy lub login/pseudonim, pod którym funkcjonuje w sieci.
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane poprzez procedurę reklamacyjną wskazaną w § 5 niniejszego regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Organizatora problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. W przypadku zmian w regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie http://pisarzepolscy.pl
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem drogą mailową: konkursglosowanie@gmail.com
5. Przystąpienie do Konkursu wymaga akceptacji przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
6. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do otrzymania nagrody.
8. Konkursy organizowane przez portal Recenzenci Literatury nie są grą liczbową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

1 czerwca 2024 r
REDAKTOR DZIAŁU O LITERATURZE
"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."
                                   /przysłowie chińskie/
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Wyskakujące okienko
Ikona