Dzisiaj jest: 24.4.2024, imieniny: Bony, Horacji, Jerzego
Kontakt: (+48) 735 707 000 pisarzepolscy@gmail.com

Zasady korzystania z Forum

ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM


Forum dyskusyjne prowadzone jest przez Wydawcę Portalu w domenie www.pisarzepolscy.pl  
Uzyskując dostęp do Forum, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Zasadami korzystania z Forum oraz akceptuje ich treść.
W sprawach nieuregulowanych w Zasadach korzystania z Forum, zastosowanie znajduje Regulamin, stąd wszelkie terminy używane w Zasadach korzystania z Forum należy interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Portalu.


§ 1
Definicje
Forum – integralna część Portalu, umieszczona w domenie www.mlawianin.pl;
Moderator– Wydawca lub osoba przez Wydawcę wyznaczona do nadzorowania i prowadzenia Forum na Portalu www.pisarzepolscy.pl z którym kontakt następuje w sposób korespondencyjny na adres email: pisarzepolscy@gmail.com
Zasady korzystania z Forum – niniejszy dokument, który stanowi integralną część Regulaminu Portalu;


§ 2
Postanowienia ogólne

1. Forum służy do wolnej wymiany myśli i poglądów wśród Użytkowników zarejestrowanych w zakresie szeroko rozumianej tematyki związanej z tematem wskazanym przez wydawcę.
2. Zasady zakładania i funkcjonowania Konta, odpowiedzialności Moderatora, ochrony prawno-autorskiej i własności intelektualnej, bezpieczeństwa danych osobowych zostały uregulowane w Regulaminie Portalu oraz Polityce Prywatności.


§ 3
Zakazane działania Użytkowników Forum
1. Jako sprzeczne z Zasadami korzystania z Forum należy uznać w szczególności:
a) podejmowanie przez Użytkownika działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Forum (np. dystrybucja wirusów). W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Moderator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Forum stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. Moderator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
b) rozsyłanie Spamu, treści sprzecznych z prawem lub naruszających dobra osobiste innych osób, zasady współżycia społecznego, jak również ;
c) zamieszczanie w Forum treści obraźliwych, a także rozsyłanie do innych Użytkowników takich treści. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
d) publikowanie treści o charakterze agitacji politycznej i wyborczej;
e) publikowanie odnośników (linków) do stron naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady życia społecznego lub dobre obyczaje;
f) dokonywanie nieuprawnionej ingerencji lub prób takiej ingerencji do Forum, w tym Kont innych Użytkowników, w szczególności poprzez niszczenie, zmienianie, usuwanie, uszkadzanie, utrudnianie dostępu do Kont innych Użytkowników,
g) używanie adresu poczty elektronicznej innej osoby lub jakichkolwiek danych osobowych innej osoby;
h) podszywanie się pod inne osoby, w szczególności poprzez bezprawne posługiwanie się w adresie poczty elektronicznej nazwiskiem osoby fizycznej lub zastrzeżonym znakiem towarowym, wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika;
i) naruszanie tajemnicy korespondencji;
j) naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych oraz interesów Forum, Użytkowników lub osób trzecich, przede wszystkim polegające na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
k) prowadzenie przez Użytkowników prywatnych konwersacji za pośrednictwem Forum;
l) powielanie tych samych treści (w szczególności ogłoszeń) w kilku wpisach (komentarzach);
m) inne zachowanie Użytkownika sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, wyrządzające szkodę Moderatora, Użytkownika lub osób trzech, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Portalu.
2. Moderator ma prawo do zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień Zasad korzystania z Forum.
3. Zablokowanie lub usunięcie Konta wskutek naruszenia Regulaminu, nie wyklucza podjęcia przez Moderatora bądź innych osób odpowiednich kroków prawnych, a w tym złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa.
4. Moderator ma prawo do usuwania z Forum w każdym czasie zamieszczanych przez Użytkowników Danych (w szczególności komentarzy, wpisów, zdjęć, filmów, innych treści umieszczonych na Forum), które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z postanowieniami Regulaminu. Usunięcie jakichkolwiek Danych z Forum nie wymaga podania przez Moderatora przyczyny.


§ 4
Zgłaszanie naruszenia Zasad korzystania z Forum

1. Każdy Użytkownik ma prawo zgłosić naruszenie związane z funkcjonowaniem Forum.
2. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Moderatora Forum na adres e-mail: pisarzepolscy@gmail.com
3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
a) oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres e-mail);
b) treść zastrzeżenia wraz ze sprecyzowanym żądaniem;
c) krótkie uzasadnienie.
4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści i funkcjonowania Forum kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Moderatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni. O wynikach postępowania wszczętego na skutek zgłoszenia, Moderator zawiadamiać będzie Użytkownika zgłaszającego elektronicznie, na podany przez Użytkownika adres e-mail.


§ 5
Postanowienia końcowe

1. Moderator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Zasadach korzystania z Forum w każdym czasie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez stosowny komunikat zamieszczony na Forum. W przypadku braku akceptacji zmian w Zasadach korzystania z Forum, Użytkownik może zaprzestać korzystania z Forum, a Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do żądania usunięcia Konta. Korzystanie z Forum po wprowadzeniu zmian do Zasad korzystania z Forum oznacza ich akceptację.
2. Zasady korzystania z Forum stanowią Załącznik nr 5 oraz integralną część Regulaminu Portalu.
REDAKTOR DZIAŁU O LITERATURZE
"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."
                                   /przysłowie chińskie/
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Wyskakujące okienko
Ikona